epexegesis
ep.ex.e.ge.sis

n
Gram epexegese, aposição.
Topo ↑