non plus ultra
[non plus ultra]

loc subst
O ponto mais alto, o apogeu.
ETIMOLOGIAlat.
Topo ↑