apolitical
a.po.lit.i.cal
[eipәl′itikәl]
adj
apolítico, neutro.
Topo ↑