ignobility
ig.no.bil.i.ty

n
= ignobleness.
Topo ↑