Yahwe
Yah.we

n
Bib Jeová: nome de Deus para os hebreus.
Topo ↑